BYSTRICA
E-learningová zóna BYSTRICA
System powered by
eMedius

Všeobecné podmienky používania e-learningovej zóny BYSTRICA

A/ ÚVODNÉ USTANOVENIA

1) Predmetom podmienok používania portálu bystrica.e-medius.sk je definovanie práv a povinností:

 • Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, so sídlom Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 37 957 937, DIČ: 2021928150 (ďalej v texte aj "DFNsP Banská Bystrica")
 • Komory pre medicínske právo – MEDIUS, so sídlom Mäsiarska 6, 040 01 Košice, IČO: 42 097 321, DIČ: 2023083854 (ďalej v texte aj „Komora“) a
 • registrovaných užívateľov a iných užívateľov služieb portálu bystrica.e-medius.sk.

2) DFNsP Banská Bystrica zmluvne poverila Komoru so zabezpečením a realizáciou e-learningového vzdelávania pre potreby DFNsP Banská Bystrica prostredníctvom webového rozhrania bystrica.e-medius.sk (ďalej aj ako "portál").

3) Komora je prevádzkovateľom portálu a zodpovedá za jeho prevádzku, funkčnosť a technické zabezpečenie.

4) Zdravotníckym zariadením sa rozumie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti DFNsP Banská Bystrica.

5) Náklady realizácie e-learningového vzdelávania sú uhrádzané DFNsP Banská Bystrica, ku ktorej má užívateľ zapísaný do kurzu právny vzťah.

6) Informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov sa nachádzajú v sekcii Osobné údaje BYSTRICA a v sekcii Osobné údaje MEDIUS.

B/ REGISTRÁCIA NA PORTÁLI

7) Registrovaným užívateľom portálu bystrica.e-medius.sk (ďalej len "užívateľ") je každá fyzická osoba, ktorá sa zaregistruje na portáli http://bystrica.e-medius.sk/ a ktorej e-mailovú adresu oznámi DFNsP Banská Bystrica Komore a požiada ju, aby užívateľovi s touto emailovou adresou sprístupnila e-learningovú zónu bystrica.e-medius.sk. Na základe tejto žiadosti Komora užívateľa s danou e-mailovou adresou priradí k danému zdravotníckemu zariadeniu a sprístupní mu zónu bystrica.e-medius.sk.

8) Rozsah povinných polí pri registrácii je uvedený priamo v registračnom formulári. Údaje ako login a e-mailová adresa nemôže užívateľ po úspešnej registrácii meniť. O úspešnej registrácii bude informovaný prostredníctvom notifikačného e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári.

9) Registrovaný užívateľ je povinný uvádzať úplné, správne a pravdivé údaje pri vypĺňaní registračného formulára, na základe ktorého získa prístup do užívateľského účtu.

10) Registrovaný užívateľ je pred odoslaním registračného formulára povinný oboznámiť sa s Podmienkami používania portálu a Zásadami ochrany osobných údajov BYSTRICA a Zásadami ochrany osobných údajov MEDIUS.

C/ ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

11) DFNsP Banská Bystrica sa zaväzuje, že osobné údaje registrovaného užívateľa bude spracúvať podľa podmienok vymedzených v Zásadách ochrany osobných údajov BYSTRICA a v Zásadách ochrany osobných údajov MEDIUS rešpektujúc ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, tak aj v súlade s týmto zákonom.

12) Užívateľ je oprávnený používať služby portálu výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito podmienkami používania portálu, bezpečnostnými pravidlami siete internet, pravidlami etiky a základnými pravidlami slušného správania sa.

13) Užívateľ nie je oprávnený zasahovať do prevádzky a funkčnosti služieb portálu, informácie pozmeňovať alebo inak zneužívať, rovnako nie je oprávnený pokúšať sa získať neautorizovaný prístup k jeho službám.

14) Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkčnosťou, službami, databázami, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom služieb patria Komore, prípadne tretím stranám, s ktorými má Komora za týmto účelom uzatvorené príslušné zmluvy alebo dohody.

15) Obsah portálu je možné ďalej šíriť len s písomným súhlasom DFNsP Banská Bystrica a Komory.

16) DFNsP Banská Bystrica je oprávnená rozhodovať o tom, v akom rozsahu sprístupňuje obsah portálu a rovnako má oprávnenie určovať okruh osôb oprávnených vstupovať do rôznych častí portálu.

D/ PODMIENKY ABSOLVOVANIA E-LEARNINGOVÝCH KURZOV V ZÓNE BYSTRICA.E-MEDIUS.SK

17) Prihlásený registrovaný užívateľ získa možnosť plne využívať portál. V sekcii KURZY BYSTRICA sa mu zobrazia e-learningové kurzy, ktoré má v danom čase k dispozícii so všetkými potrebnými informáciami.

18) Pri každom e-learningovom kurze sú pre užívateľa k dispozícii informácie v rozsahu:

 • názov kurzu,
 • stručný popis kurzu a jeho vzdelávacích cieľov,
 • pre koho je kurz určený,
 • čas na vypracovanie testu,
 • dostupnosť kurzu.

19) Užívateľ má možnosť vybrať si z dostupných kurzov. Každý kurz obsahuje študijné materiály, test s vyhodnotením a po úspešnom absolvovaní testu možnosť stiahnuť si dosiahnutý certifikát. Niektoré kurzy môžu obsahovať aj úvodné video s priblížením témy kurzu a overovací test.

20) Obsah kurzu je pre užívateľa dostupný od momentu zapísania sa do kurzu. DFNsP Banská Bystrica je oprávnená určiť časové obmedzenie (dobu), do ktorej užívateľ musí absolvovať záverečný test. Užívateľ bude informovaný notifikačnými e-mailovými správami o potrebe absolvovať záverečný test.

21) Po uplynutí určenej doby užívateľ stratí možnosť absolvovať záverečný test. Aj v takom prípade mu však ostáva zachovaný vstup do študijných materiálov kurzu.

22) Užívateľ má v rámci jedného poplatku za kurz, ktorý za neho uhrádza zdravotnícke zariadenie, ku ktorému je v pracovnoprávnom vzťahu, k dispozícii tri pokusy úspešne absolvovať test. Pred začatím testu sa zobrazí informácia o čase, ktorý má na jeho vypracovanie a počas ktorého musí test odovzdať. Ak užívateľ v určenej časovej lehote nestihne vypracovať a odovzdať test, takýto pokus sa považuje za neúspešný.

23) Zdravotnícke zariadenie uhrádza za užívateľa, s ktorým má uzatvorený pracovnoprávny vzťah, náklady absolvovania kurzu. Povinnosť uhradiť tento náklad vzniká momentom sprístupnenia e-learningovej zóny zamestnancom daného zdravotníckeho zariadenia, a to bez ohľadu na to, či zamestnanci stihnú v určenej dobe absolvovať záverečný test.

24) Aby bol test absolvovaný úspešne, musí užívateľ správne odpovedať na minimálne 80% testových otázok.

25) Po úspešnom absolvovaní testu systém vygeneruje užívateľovi certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu. Certifkát je zaslaný aj na e-mailovú adresu užívateľa a dohodnutú e-mailovú adresu zodpovednej osoby zdravotníckeho zariadenia, ktoré požiadalo Komoru o sprístupnenie zóny bystrica.e-medius.sk pre daného užívateľa.

E/ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

26) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť znenie týchto podmienok použitia portálu bystrica.e-medius.sk.

27) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť typ prevádzky a služieb portálu bystrica.e-medius.sk a takisto prevádzku prerušiť alebo pozastaviť.

28) V prípade nefunkčnosti portálu alebo vady jeho funkcionalít je užívateľ oprávnený podať Komore reklamáciu. Reklamácia sa podáva prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu: elearningjohn(zav.)doemedius.sk alebo telefonicky a musí obsahovať:

 1. označenie reklamujúcej osoby v minimálnom rozsahu jej mena a priezviska, kontaktného e-mailu,
 2. opis chyby,
 3. dátum, kedy ku chybe došlo.

29) Komora sa zaväzuje, že reklamáciu, ktorá obsahuje údaje podľa vyššie uvedeného odseku, vybaví bezodkladne odo dňa nahlásenia chyby.

30) O vybavení reklamácie bude reklamujúca osoba oboznámená e-mailom zaslaným na ňou určenú emailovú adresu.

31) Na reklamácie, ktoré nespĺňajú náležitosti uvedené vyššie, Komora nie je povinná prihliadať.

32) Vzťahy neobsiahnuté v podmienkach používania portálu bystrica.e-medius.sk sa riadia platnými právnymi normami Slovenskej republiky.

33) Tieto Podmienky používania portálu bystrica.e-medius.sk sú platné a účinné odo dňa 28.7.2021.


Komora pre medicínske právo - MEDIUS
prevádzkovateľ portálu bystrica.e-medius.sk