BYSTRICA
E-learningová zóna BYSTRICA
System powered by
eMedius

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV MEDIUS

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, aké osobné údaje zhromažďujeme, prečo ich potrebujeme, ako používame, komu ich poskytujeme. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Počas e-learningového vzdelávania prostredníctvom tohto vzdelávacieho portálu dochádza k spracovaniu osobných údajov viacerými prevádzkovateľmi.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica ako samostatný prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje na tieto účely: zriadenie užívateľského konta; absolvovanie e-learningového vzdelávania; odovzdanie certifikátu o absolvovaní e-learningového vzdelávania; administrácia a kontrola absolvovaných e-learningových kurzov; spravovanie účtov (aktívny/neaktívny užívateľ); vedenie evidencie prijatej a odoslanej pošty; uplatňovanie práv dotknutej osoby. Prevádzkovateľ na uvedené účely podľa predchádzajúcej vety poveril spracovaním osobných údajov sprostredkovateľa.

Bližšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou Banská Bystrica nájdete v lište naľavo v sekcii: Osobné údaje BYSTRICA.

Komora pre medicínske právo – MEDIUS ako samostatný prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje na účely a podľa zásad ochrany osobných údajov uvedených nižšie.

A/ ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je spoločnosť Komora pre medicínske právo – MEDIUS, IČO: 42 097 321, so sídlom Mäsiarska 6, 040 01 Košice. Ďalej v texte budeme prevádzkovateľa označovať ako MEDIUS alebo prevádzkovateľ.

MEDIUS má určenú zodpovednú osobu. Kontakt na zodpovednú osobu: h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., Mäsiarska 6, 040 01 Košice, e-mail: officejohn(zav.)doehhpartners.eu, +421 556 943 991.

2. Dotknutá osoba

Ak ste pri registrácii alebo vo svojom užívateľskom konte označili políčko, že chcete byť informovaný o e-learningovom vzdelávaní, kongresoch, prednáškach a iných aktivitách MEDIUS, tak tieto zásady ochrany osobných údajov sa na vás vzťahujú a ďalej v texte vás budeme označovať ako dotknutá osoba alebo užívateľ.

B/ PREČO, NA AKOM ZÁKLADE A AKO DLHO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE 

1. Evidencia v marketingovej databáze

Ak ste označili políčko, že chcete byť informovaný o e-learningovom vzdelávaní, kongresoch, prednáškach a iných aktivitách Komory pre medicínske právo – MEDIUS, tak vaše osobné údaje budeme evidovať v marketingovej databáze.

V marketingovej databáze budeme spracúvať nasledovné údaje:

  • e-mail – povinné
  • titul pred menom – nepovinné
  • meno a priezvisko – povinné
  • titul za menom – nepovinné

S vašimi osobnými údajmi budeme pracovať len za účelom evidencie v marketingovej databáze. Právnym základom tohto spracovania je váš súhlas. Následne vaše osobné údaje budú uchované po dobu existencie vášho účtu, najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte.

2. Vedenie evidencie prijatej a odoslanej pošty

Za predpokladu, že s nami komunikujete prostredníctvom e-mailovej alebo poštovej komunikácie, tak vaše osobné údaje budeme spracúvať v tomto informačnom systéme.

Právnym základom tohto spracovania je plnenie našich zákonných povinností. Následne vaše osobné údaje budú uchované po dobu existencie vášho účtu, najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte.

3. Uplatňovanie práv dotknutej osoby

Vaše osobné údaje spracúvame len v prípade, že ste nám adresovali žiadosť v súvislosti s uplatňovaním vašich práv ako dotknutej osoby.

Právnym základom tohto spracovania je plnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich z článku 12 ods. 1 a nasl. GDPR. Následne vaše osobné údaje budú uchované po dobu existencie vášho účtu, najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte.

C/ AKO O VÁS ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás. Poskytnutie osobných údajov z vašej strany je dobrovoľné. V prípade, ak nám neudelíte súhlas na vaše zaradenie do marketingovej databázy a pri registrácii užívateľského účtu nám neposkytnete potrebné údaje, tak vás nebudeme môcť zaradiť do marketingovej databázy alebo viesť evidenciu prijatej a odoslanej pošty, prípadne vybaviť vašu žiadosť v rámci uplatňovania práv v postavení dotknutej osoby.

D/ KOMU OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJEME

Osobné údaje nezverejňujeme, avšak v prípade externých partnerov môžu mať k nim prístup sprostredkovatelia, ktorí zabezpečujú správne fungovanie e-learningového vzdelávania:

  • v celom rozsahu z dôvodu umiestnenia portálu a databázy na hostingovom serveri: WebSupport s. r. o., Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava
  • v celom rozsahu za účelom správy a údržby serveru: NESECO s.r.o., Jelšová 2826/10, 040 22 Košice
  • v celom rozsahu z dôvodu pravidelnej údržby portálu a jeho vylepšovania: Mgr. Stanislav Horal – Seaside, Ulica Spartakovská 6464/9, 917 01 Trnava
  • v rozsahu e-mail – povinné za účelom využívania služby hromadnej pošty poskytovateľovi služby hromadného e-mailingu: Mailerlite, Jono Basanavičiaus g. 15, Vilnius 03108, Litva

E/ PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Prevádzkovatelia neprenášajú osobné údaje dotknutých osôb aktívne do tretích krajín mimo EÚ.

F/ AKÉ MÁTE PRÁVA A ČO TO PRE VÁS V PRAXI ZNAMENÁ

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 Nariadenia GDPR)

Máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo požadovať prístup k osobným údajom (čl. 15 Nariadenia GDPR)

Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto údajom (kópiu spracúvaných osobných údajov). Potvrdenie vám poskytneme v písomnej podobe, a to buď poštou alebo elektronicky.

Právo na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR)

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a aby sme doplnili neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 Nariadenia GDPR)

Máte právo požadovať výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, napríklad v situácii, keď osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21. ods. 1 Nariadenia alebo ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne. V takomto prípade osobné údaje bezodkladne vymažeme s výnimkou, ak trvá povinnosť osobné údaje ďalej spracúvať, napr. povinnosť vyplývajúca z osobitného predpisu, z dôvodu verejného záujmu v oblasti zdravia alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak by sa uplatnením práva na vymazanie závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania.

Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 Nariadenia GDPR)

Máte právo namietať správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo byť oboznámený s opravou alebo vymazaním osobných údajov (čl. 19 Nariadenia GDPR)

Ak boli osobné údaje u príjemcu osobných údajov opravené alebo vymazané, máte právo byť o tom informovaný.

Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR)

Máte právo získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť ich k ďalšiemu Poskytovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na vašom súhlase so spracovaním osobných údajov alebo spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté vaše právo na výmaz osobných údajov.

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl. 22 Nariadenia GDPR)

Pri spracúvaní vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (čl. 77 a 79 Nariadenia GDPR)

G/ KDE SI MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA

Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú spracúvané v rozpore so zákonom alebo Nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Kontaktné údaje úradu: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracúvania vašich osobných údajov alebo chcete uplatniť vyššie uvedené práva, môžete tak urobiť prostredníctvom kontaktných údajov Komory pre medicínske právo – MEDIUS, ktoré sú uvedené v úvode tohto dokumentu.

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našom portáli.

Pravidlá platné a účinné od 28.7.2021.