BYSTRICA
E-learningová zóna BYSTRICA
System powered by
eMedius

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV BYSTRICA

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, aké osobné údaje zhromažďujeme, prečo ich potrebujeme, ako používame, komu ich poskytujeme. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Počas e-learningového vzdelávania prostredníctvom tohto vzdelávacieho portálu dochádza k spracovaniu osobných údajov viacerými prevádzkovateľmi.

Komora pre medicínske právo – MEDIUS ako samostatný prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje na tieto účely: evidencia v marketingovej databáze v prípade, že ste označili políčko, že chcete byť informovaný o e-learningovom vzdelávaní, kongresoch, prednáškach a iných aktivitách MEDIUS; vedenie evidencie prijatej a odoslanej pošty; uplatňovanie práv dotknutej osoby. Bližšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov Komorou pre medicínske právo – MEDIUS nájdete v lište naľavo v sekcii: Osobné údaje MEDIUS.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica ako samostatný prevádzkovateľ poverila sprostredkovateľa na spracovanie vašich osobných údajov na účely a podľa zásad ochrany osobných údajov uvedených nižšie. Súčasne sa tieto zásady ochrany osobných údajov uplatňujú len v časti absolvovania e-learningového vzdelávania na platforme http://bystrica.e-medius.sk. Tým nie sú dotknuté zásady ochrany osobných údajov v rámci iných spracovateľských činností Detskej fakultnej nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica.

A/ ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom tohto vzdelávacieho portálu je Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, IČO: 37 957 937, so sídlom Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica. Ďalej v texte budeme prevádzkovateľa označovať ako DFNsP Banská Bystrica alebo ako prevádzkovateľ alebo zamestnávateľ.

V texte bude DFNsP Banská Bystrica označovaná aj ako zamestnávateľ vo vzťahu k dotknutým osobám, s ktorými nemá uzatvorený pracovnoprávny alebo obdobný vzťah podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ale dotknuté osoby vykonávajú činnosť pre prevádzkovateľa na základe iného zmluvného typu.

DFNsP Banská Bystrica nemá určenú zodpovednú osobu. Kontakt na prevádzkovateľa: DFNsP Banská Bystrica, IČO: 37 957 937, so sídlom Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, bystricajohn(zav.)doemedius.sk, +421 948 342 800.

2. Identifikačné údaje sprostredkovateľa

Sprostredkovateľom, ktorého DFNsP Banská Bystrica poverila so zabezpečením e-learningového vzdelávania na platforme http://bystrica.e-medius.sk, je Komora pre medicínske právo – MEDIUS, IČO: 42 097 321, so sídlom Mäsiarska 6, 040 01 Košice. Ďalej v texte budeme sprostredkovateľa označovať ako MEDIUS alebo sprostredkovateľ.

MEDIUS má určenú zodpovednú osobu. Kontakt na zodpovednú osobu: h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., Mäsiarska 6, 040 01 Košice, e-mail: officejohn(zav.)doehhpartners.eu, +421 556 943 991.

3. Dotknutá osoba

Ak ste sa zaregistrovali v klientskej zóne DFNsP Banská Bystrica a pri registrácii ste uviedli svoje osobné údaje, tak sa na vás vzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov a ďalej v texte vás budeme označovať ako dotknutá osoba alebo užívateľ, alebo zamestnanec.

Na účely týchto zásad sa za zamestnanca považuje nielen osoba, ktorá má s prevádzkovateľom uzatvorený pracovnoprávny alebo obdobný vzťah podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ale aj akákoľvek iná osoba, ktorá vykonáva činnosť pre prevádzkovateľa na základe iného zmluvného typu.

B/ PREČO, NA AKOM ZÁKLADE A AKO DLHO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE

1. Zriadenie užívateľského konta

Aby ste mohli absolvovať e-learningové vzdelávanie, je potrebné, aby ste si prostredníctvom registrácie vytvorili užívateľský účet, s ktorým viete vstúpiť do klientskej zóny a následne absolvovať e-learningové vzdelávanie.

Pri registrácii budeme od vás vyžadovať nasledovné údaje:

 • titul pred menom – nepovinné
 • meno a priezvisko – povinné
 • titul za menom – nepovinné
 • pracovný e-mail – povinné
 • súkromný e-mail – nepovinné
 • telefónne číslo – nepovinné

S vašimi osobnými údajmi budeme pracovať len za účelom zriadenia a funkčnosti užívateľského účtu, prostredníctvom ktorého je možné absolvovať e-learningové vzdelávanie. Právnym základom tohto spracovania je plnenie oprávneného záujmu vášho zamestnávateľa. Následne vaše osobné údaje budú uchované po dobu existencie vášho účtu, najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte.

2. Absolvovanie e-learningového vzdelávania

Po vytvorení užívateľského účtu viete vstúpiť do klientskej zóny a následne absolvovať e-learningové vzdelávanie (kurz) za účelom zvyšovania úrovne poznania a odbornosti zamestnancov.

V rámci absolvovania kurzu budeme o vás spracúvať nasledovné údaje:

 • titul pred menom – nepovinné
 • meno a priezvisko – povinné
 • titul za menom – nepovinné
 • pracovný e-mail – povinné
 • súkromný e-mail – nepovinné
 • telefónne číslo – nepovinné

Počas funkčnosti užívateľského účtu prevádzkovateľ spracúva údaje aj o tom, či ste kurz absolvovali alebo neabsolvovali a s akou úspešnosťou. V časti overovacích otázok prevádzkovateľ spracúva údaje o tom, na ktoré overovacie otázky ste neodpovedali alebo odpovedali správne/nesprávne.

S vašimi osobnými údajmi budeme pracovať len za účelom absolvovania e-learningového vzdelávania. Právnym základom tohto spracovania je plnenie oprávneného záujmu vášho zamestnávateľa. Následne vaše osobné údaje budú uchované po dobu existencie vášho účtu, najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte.

3. Odovzdanie certifikátu o absolvovaní e-learningového vzdelávania

Po úspešnom absolvovaní kurzu vám bude zaslaný certifikát o absolvovaní e-learningového vzdelávania. Certifikát bude odoslaný na vašu e-mailovú adresu a adresu vášho zamestnávateľa.

Pri vystavovaní certifikátu budeme pracovať s nasledujúcimi údajmi:

 • e-mail – povinné
 • titul pred menom – nepovinné
 • meno a priezvisko – povinné
 • titul za menom – nepovinné
 • údaj o úspešnosti
 • dátum absolvovania kurzu

S vašimi osobnými údajmi budeme pracovať len za účelom odovzdania certifikátu o absolvovaní e-learningového vzdelávania. Právnym základom tohto spracovania je plnenie oprávneného záujmu vášho zamestnávateľa. Následne vaše osobné údaje budú uchované po dobu existencie vášho účtu, najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte.

4. Administrácia a kontrola absolvovaných e-learningových kurzov

DFNsP Banská Bystrica má záujem na tom, aby mala prístup k údajom o absolvovaných kurzoch a úspešnosti zamestnancov vzhľadom na záujem o zvyšovanie úrovne poznania a odbornosti.

Pri administrácii a kontrole kurzov budeme pracovať s nasledujúcimi údajmi:

 • meno a priezvisko – povinné
 • údaj o tom, ktoré kurzy zamestnanec absolvoval
 • údaj o úspešnosti
 • dátum absolvovania kurzu
 • údaj o tom, na ktoré overovacie otázky zamestnanec neodpovedal alebo odpovedal správne/nesprávne

S vašimi osobnými údajmi budeme pracovať len za účelom administrácie a kontroly e-learningového vzdelávania. Právnym základom tohto spracovania je plnenie oprávneného záujmu vášho zamestnávateľa. Následne vaše osobné údaje budú uchované po dobu existencie vášho účtu, najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte.

5. Spravovanie účtov (aktívny/neaktívny užívateľ)

Zriadiť užívateľský účet je možné len v prípade, že váš zamestnávateľ nahlásil sprostredkovateľovi vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorej si vytvárate užívateľský účet. Vaša e-mailová adresa slúži ako jedinečný identifikátor oprávnenia na vstup do klientskej zóny.

Pri spravovaní užívateľského účtu budeme pracovať s nasledujúcimi údajmi:

 • meno a priezvisko
 • e-mail – povinné

Po skončení pracovného alebo obdobného pomeru alebo skončení spolupráce na základe iného zmluvného typu bude vaše užívateľské konto zablokované.

S vašimi osobnými údajmi budeme pracovať len za účelom spravovania účtu. Právnym základom tohto spracovania je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Následne vaše osobné údaje budú uchované po dobu existencie vášho účtu, najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte.

6. Vedenie evidencie prijatej a odoslanej pošty

Za predpokladu, že s nami komunikujete prostredníctvom e-mailovej alebo poštovej komunikácie, tak vaše osobné údaje budeme spracúvať v tomto informačnom systéme. Vaše osobné údaje budeme spracúvať len v rozsahu, ktorý nám poskytnete, najmä meno, priezvisko a adresa.

Právnym základom tohto spracovania je plnenie našich zákonných povinností. Následne vaše osobné údaje budú uchované po dobu existencie vášho účtu, najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte.

7. Uplatňovanie práv dotknutej osoby

Vaše osobné údaje spracúvame len v prípade, že ste nám adresovali žiadosť v súvislosti s uplatňovaním vašich práv ako dotknutej osoby. Vaše osobné údaje budeme spracúvať len v rozsahu, ktorý nám poskytnete, najmä meno, priezvisko a adresa.

Právnym základom tohto spracovania je plnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich z článku 12 ods. 1 a nasl. GDPR. Následne vaše osobné údaje budú uchované po dobu existencie vášho účtu, najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte.

C/ AKO O VÁS ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás. Poskytnutie osobných údajov z vašej strany je dobrovoľné. V prípade, ak nám pri vytváraní užívateľského účtu neposkytnete potrebné osobné údaje, nebude možné úspešne zavŕšiť vašu registráciu, zabezpečiť fungovanie užívateľského účtu a bez vytvorenia užívateľského účtu vám nebudeme vedieť sprostredkovať e-learningové vzdelávanie, zaslať certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu, viesť evidenciu prijatej a odoslanej pošty, prípadne vybaviť vašu žiadosť v rámci uplatňovania práv v postavení dotknutej osoby.

D/ KOMU OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJEME

Osobné údaje nezverejňujeme, avšak v prípade externých partnerov môžu mať k nim prístup sprostredkovatelia, ktorí zabezpečujú správne fungovanie e-learningového vzdelávania:

 • v celom rozsahu z dôvodu umiestnenia portálu a databázy na hostingovom serveri: WebSupport s. r. o., Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava
 • v celom rozsahu za účelom správy a údržby serveru: NESECO s.r.o., Jelšová 2826/10, 040 22 Košice
 • v celom rozsahu z dôvodu pravidelnej údržby portálu a jeho vylepšovania: Mgr. Stanislav Horal – Seaside, Ulica Spartakovská 6464/9, 917 01 Trnava
 • v rozsahu e-mail – povinné za účelom využívania služby hromadnej pošty poskytovateľovi služby hromadného e-mailingu: Mailerlite, Jono Basanavičiaus g. 15, Vilnius 03108, Litva

E/ PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN 

Prevádzkovatelia neprenášajú osobné údaje dotknutých osôb aktívne do tretích krajín mimo EÚ.

F/ AKÉ MÁTE PRÁVA A ČO TO PRE VÁS V PRAXI ZNAMENÁ

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 Nariadenia GDPR)

Máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo požadovať prístup k osobným údajom (čl. 15 Nariadenia GDPR)

Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto údajom (kópiu spracúvaných osobných údajov). Potvrdenie vám poskytneme v písomnej podobe, a to buď poštou alebo elektronicky.

Právo na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR)

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a aby sme doplnili neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 Nariadenia GDPR)

Máte právo požadovať výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, napríklad v situácii, keď osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21. ods. 1 Nariadenia alebo ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne. V takomto prípade osobné údaje bezodkladne vymažeme s výnimkou, ak trvá povinnosť osobné údaje ďalej spracúvať, napr. povinnosť vyplývajúca z osobitného predpisu, z dôvodu verejného záujmu v oblasti zdravia alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak by sa uplatnením práva na vymazanie závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania.

Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 Nariadenia GDPR)

Máte právo namietať správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo byť oboznámený s opravou alebo vymazaním osobných údajov (čl. 19 Nariadenia GDPR)

Ak boli osobné údaje u príjemcu osobných údajov opravené alebo vymazané, máte právo byť o tom informovaný.

Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR)

Máte právo získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť ich k ďalšiemu Poskytovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na vašom súhlase so spracovaním osobných údajov alebo spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté vaše právo na výmaz osobných údajov.

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl. 22 Nariadenia GDPR)

Pri spracúvaní vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (čl. 77 a 79 Nariadenia GDPR)

G/ KDE SI MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA

Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú spracúvané v rozpore so zákonom alebo Nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Kontaktné údaje úradu: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracúvania vašich osobných údajov alebo chcete uplatniť vyššie uvedené práva, môžete tak urobiť prostredníctvom kontaktných údajov SANOMED-u alebo Komory pre medicínske právo – MEDIUS, ktoré sú uvedené v úvode tohto dokumentu.

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našom portáli.

Pravidlá platné a účinné od 28.7.2021.